Särskilda villkor för paketresearrangemang

vid försäljning till näringsidkare

 

1.                Tillämpningsområde

Dessa särskilda villkor skall tillämpas vid försäljning av paketresearrangemang till näringsidkare. Bestämmelserna i lag (1992:1672) om paketresor skall inte tillämpas på detta avtal.

 

2.                Definitioner

Om inte annat särskilt anges skall följande termer anses ha följande betydelse i detta avtal.

 

Arrangör: Globus Resebyrå AB

Kund: Den som är betalningsansvarig för paketresan

Paketresearrangemang: Ett arrangemang bestående av två eller fler resetjänster såsom t.ex. transport, hotell och konferens

Resenär: Den eller de enskilda personer som deltar i ett Paketresearrangemang

 

3.                Avtalet

Avtalet är bindande när Kunden accepterar Arrangörens offert. Arrangören skall skriftligen per brev, fax eller e-post bekräfta kundens beställning utan dröjsmål.

Dessa särskilda villkor utgör tillsammans med Arrangörens bekräftelse de fullständiga vill­koren för Paketresearrangemanget. Härutöver kan dock även gälla de särskilda villkor som Arrangörens underleverantörer (t ex flygbolag) uppställer avseende viss tjänst eller produkt.

 

4.                Pris och ändring av pris

Det totala priset för Paketresearrangemanget framgår av bekräftelsen. Om inte annat framgår av bekräftelsen skall betalning för Paketresearrangemanget ske i enlighet med denna punkt.

Priset är baserat på de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande förhållanden. Arrangören för­be­håller sig rätten att höja priset beroende på ändrade valutakurser, nya eller höjda avgifter, skatter eller tillägg (såsom bränsletillägg) som tillkommit efter denna tidpunkt.

 

I samband med bekräftelse ska en anmälningsavgift á 2.000 kr per person betalas. Resterande del av priset skall betalas senast 30 dagar före avresa. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.

 

För varje ändring i redan gjord beställning äger Arrangören rätt att debitera Kunden 500 kronor per person och ändring.

Eventuella tillkommande kostnader på grund av beställningar av Kunden efter Arrangörens bekräftelse debiteras särskilt med den faktiska kostnaden med tillägg för en avgift om 500 kronor.

 

5.                Ändringar i avtalet

Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens önskemål om eventuella ändringar i avtalet.

Arrangören förbehåller sig rätten att, utöver i föregående punkt angiven avgift, debitera Kunden för underleverantörers eventuella avgifter i samband med ändring. Rätt till ändringar av tidtabell och program förbehålles liksom rätten att annullera en resa pga otillräckligt deltagarantal.

 

6.                Avbeställning av resan

Avbeställning av ett bokat Paketresearrangemang skall ske skriftligen via brev, fax eller e-post. Vid Kundens avbeställning debiteras följande kostnader.

 

- Vid avbeställning tidigare än 30 dagar                        2000 kr

- Vid avbeställning mellan 30 och 15 dagar före avresa             50 % av resans pris

- Vid avbeställning därefter äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

 

Vid avbeställning av delar av Paketresearrangemang eller enstaka Resenär skall avbe­ställ­nings­kostnaden beräknas på den del av priset som är hänförlig till den aktuella delen eller Resenären.

 

Utöver ovan angivna avbeställningskostnad kan, på grund av underleverantörers särskilda villkor, ytterligare kostnader för Kunden tillkomma. Vid avbeställning av icke avboknings­bara flygbiljetter, uppgår kostnaden normalt sett till hela priset.

 

7.                Avbeställningsskydd

Om Kunden tecknat avbeställningsförsäkring gäller försäkringsbolagets villkor för denna försäkring.

 

8.                Namnbyte m.m.

Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens begäran om byte av Resenär efter det att avtalet är bindande enligt punkten 3. Byte av Resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna härför i detta avtal blir därmed tillämpliga.

 

Kunden ansvarar för samtliga kostnader hänförliga till ändringen. Utöver Arrangörens avgift kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

 

9.                Force majeure

Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndig­hets­åtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande om­ständighet eller händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger Arrangören rätt att häva avtalet. Kunden äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. Om Arrangören häver avtalet med stöd av denna bestämmelse äger Kunden endast rätt till återbetalning för icke utnyttjade delar av Paketresearrangemanget om och i den mån Arrangören erhåller återbetalning från berörda underleverantörer.

 

10.             Friskrivning

Arrangören ansvarar inte för skada som drabbar Kunden och/eller Resenär och som beror på förhållande utanför Arrangörens kontroll. Inte heller ansvarar arrangören för eventuella skador som beror på underleverantör som Arrangören anlitat för att utföra tjänst som ingår i Paketresearrangemanget, såsom t.ex. inställda eller försenade flyg. Kundens eller Resenärens eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt mot berörd underleverantör.

 

11.             Reklamation och avhjälpande

Kund eller Resenär får inte åberopa fel eller brist i paketresarrangemang om inte reklamation skriftligen skett till arrangören snarast efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast 14 dagar efter avslutad resa. Reklamation skall om möjligt ske på res­målet.

 

12.             Kundens och Resenärens ansvar

Kunden och Resenärer ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation, oavsett i vilken form denna erhålls (fax, e-post eller på annat sätt) avseende Paketresearrangemanget, kontrollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgående meddelas Arrangören. Arrangören äger rätt att ta ut en avgift för att rätta fel­aktig uppgift.

 

Kunden och Resenärer ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som krävs för Paketresearrangemanget.

 

Kunden och Resenärer skall under Paketresearrangemanget följa alla rimliga anvisningar och rekommendationer från Arrangören och dennes underleverantörer. Kunden och Resenärer ansvarar för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter från Arrangören och dennes underleverantörer.